UVJETI KORIŠTENJA

OPĆE ODREDBE I UVJETI PRODAJE PUTEM INTERNETSKE TRGOVINE/PREDUGOVORNA OBAVIJEST

LUMINARE j.d.o.o. je društvo koje se bavi prodajom rasvjetne i ostale el. opreme, te putem svoje internetske stranice www.luminare.hr pruža uslugu informiranja te uslugu internetske trgovine (web shop).

1. OPĆI UVJETI/PREDUGOVORNA OBAVIJEST

1.1. Ovim se Općim uvjetima korištenja internet stranica i korištenja usluge Internetske trgovine, uređuje korištenje internet stranica od strane Korisnika te korištenje usluge Internetske trgovine.

Ovi Opći uvjeti/Predugovorne obavijesti čine sastavni dio ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija ili ugovora sklopljenog na daljinu i ne mogu se mijenjati osim ako su se strane izrijekom drukčije sporazumjele.

1.2. Značenje pojmova u Općim uvjetima:

LUMINARE -društvo LUMINARE j.d.o.o. sa sjedištem u Osijeku, Podgoračka 16, OIB: 98933122111, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod MBS: 05818818.

Korisnik – znači svaku fizičku ili pravnu osobu sa prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske koja pristupa internetskim stranicama. Pojam Korisnik uključuje i registriranog Korisnika. Registrirani Korisnik znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja se registrirala za korištenje usluge internetske trgovine na internetskim stranicama sa prebivalištem odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj ili izvan nje.

Internet stranice – sve web, odnosno internet stranice u vlasništvu LUMINARE j.d.o.o. .

Usluga internetska trgovina – usluga koja omogućuje Korisnicima kupnju proizvoda putem Internetskih stranica.

2. OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

2.1. Korisnik se obvezuje da neće koristiti Internet stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima; unositi na Internetske stranice i/ili distribuirati putem Internetskih stranica bilo kakve sadržaje koji su u protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju, spolnu i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično; mijenjati, brisati i/ili uništavati bilo kakve podatke na Internetskim stranicama; koristiti Internetske stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba; koristiti Internetske stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima; unositi i/ili distribuirati putem Internetskih stranica bilo kakav nelegalan software, uključujući, ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično; koristiti ove Internetske stranice za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve ne/komercijalne, vjerske i/ili političke promidžbe.

2.2. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Internetskim stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka LUMINARE j.d.o.o.-a ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu LUMINARE j.d.o.o.-a ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim Internetskim stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe Korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava, te prava trećih osoba.

2.3. Korištenjem sadržaja ovih Internetskih stranica Korisnik prihvaća:

– sve rizike koji nastaju iz korištenja Internetskih stranica
– prihvaća koristiti sadržaj Internetskih stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

2.4. LUMINARE se u potpunosti odriče svake odgovornosti :

– koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internetskih stranica,
– za bilo koje radnje Korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja Internetskih stranica,
– za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internetskih stranica.

2.5. Internetske stranice mogu sadržavati i dokumente, podatke, informacije kao i veze (“linkove”) do drugih internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. LUMINARE j.d.o.o. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući, ali ne ograničeno na točnost, potpunost i/ili dostupnosti sadržaja na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. LUMINARE j.d.o.o. se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s LUMINARE j.d.o.o. samo zbog postojanja veze s internetskom stranicom.

2.6. LUMINARE j.d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja Internetskih stranica, pravo ukidanja Internetskih stranica te pravo ograničavanja pristupa Internetskim stranicama, sve bez najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja i/ili ograničavanja.

2.7. LUMINARE j.d.o.o. neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti Internetskih stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

2.8. LUMINARE j.d.o.o. zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda.

2.9. LUMINARE j.d.o.o. zadržava pravo spriječiti pristup Internetskim stranicama IP adresama, (odnosno Korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima te s iste osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

2.10. LUMINARE j.d.o.o. niti na koji način ne odgovara Korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa Internetskim stranicama i Usluzi internetske trgovine.

3. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

3.1. Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj Internetskih stranica isključivo privatno vlasništvo LUMINARE j.d.o.o. ili njegovih ovlaštenika. Bilo kakvo umnožavanje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje i/ili mijenjanje na drugi način ovih Internetskih stranica, bez izričitog pismenog odobrenja LUMINARE j.d.o.o. , izričito je zabranjeno.

3.2. Kršenjem ovih Općih uvjeta poslovanja može doći do pokretanja odgovarajućih sudskih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava bilo kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

3.3. Korištenjem Internetskih stranica Korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja Internetskih stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.

3.4. Radi izbjegavanja svake sumnje, LUMINARE j.d.o.o. izričito zadržava i ne prenosi na Korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj Internetskih stranica te zabranjuje korištenje sadržaja Internetskih stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim Internetskim stranicama.

3.5. Korisnik, osim za osobne svrhe i kućnu uporabu, osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice i/ili medije.

3.6. Ukoliko je to izričito dopušteno na Internetskim stranicama, Korisnik će imati pravo skidati (“download”) određene sadržaje. U takvom slučaju Korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta.

3.7. LUMINARE j.d.o.o. niti na koji način ne odgovara za povredu autorskih prava učinjenu od strane Korisnika prilikom (“uploada”) podataka na Internet stranice, uključujući fotografije i dokumente te će ih na traženje ovlaštene treće strane ukloniti što je prije moguće. Stavljanjem podataka, uključujući fotografije, (“upload”) na Internetske stranice na kojima Korisnici imaju autorska prava, isti postaju isključivo vlasništvo LUMINARE j.d.o.o. koji će biti ovlašten koristiti ih bez ograničenja i naknade.

4. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

4.1. Prije pristupa određenim sadržajima, Korisnici će biti obvezni dati LUMINARE j.d.o.o. osobne podatke. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da su Korisnici pristali na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se određenim osobama daje pravo da prikupljaju, koriste, obrađuju i/ili prenose osobne podatke potrebne za korištenje Internetskih stranica.

4.2. Označavanjem odgovarajuće ikone na Internetskim stranicama, smatra se da Korisnik pristaje na prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje osobnih podataka potrebnih za korištenje Internetskih stranica, uključujući, ali se ne ograničavajući na:
– suglasnost da LUMINARE j.d.o.o. može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama te unapređenja usluga i da navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa Korisnika i sprječavanja eventualnih zlouporaba;
– potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i/ili zahtjeva Korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga LUMINARE j.d.o.o. na zadovoljstvo Korisnika;
– davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha.

4.3. LUMINARE j.d.o.o. će čuvati osobne podatke samo koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka. LUMINARE j.d.o.o. neće razotkriti osobne podatke trećim osobama, osim osobama iz njegove grupe trgovačkih društava (povezana društva).

4.4. LUMINARE j.d.o.o. će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, umnožavanje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe. Omogućiti će Korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

4.5. Ukoliko Korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka mogu kontaktirati izravno LUMINARE j.d.o.o.

4.6. Ukoliko Korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka, LUMINARE j.d.o.o. će takve podatke ukloniti, no time pristaju da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na Internetskim stranicama.

4.7 Prilikom davanja osobnih podataka, Korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

5. IZJAVA O SIGURNOSTI

5.1. Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana uporabom SSL enkripcije. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa. Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i poslužitelja luminare.hr, te obratno.

6. KORIŠTENJE USLUGE INTERNETSKE TRGOVINE I REGISTRACIJA KORISNIKA

6.1. Korištenje usluge je:

a) dostupno isključivo Korisnicima koji su punoljetni i potpuno poslovno sposobni, što potvrđuju korištenjem Usluge internetske trgovine,
b) moguće registriranim korisnicima i neregistriranim korisnicima (guest user).

6.2. Registracija Korisnika, odnosno kupnja od strane neregistriranog korisnika vrši se putem Internetskih stranica, prilikom čega će Korisnik biti obvezan upisati određene osobne podatke i pristati na korištenje takvih osobnih podataka.

6.3. Nakon uspješne registracije, registrirani Korisnik dobiva na korištenje korisničko ime i lozinku koji služe za autorizaciju korištenja Usluge internetske trgovine te je obvezan čuvati tajnost korisničkog imena i lozinke. Ukoliko Korisnik posumnja u neovlašteno korištenje svojeg korisničkog imena i/ili lozinke, on je odgovoran za sve moguće troškove izazvane korištenjem njegova korisničkog imena i/ili lozinke do trenutka dok ne obavijesti LUMINARE j.d.o.o. putem kontakata objavljenih na web stranici o sumnji o neovlaštenom korištenju. Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili zaporkom.

6.4. Registracijom odnosno dovršetkom kupnje kao neregistrirani korisnik (guest user) Korisnik potvrđuje:

– da u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete/Predugovornu obavijest, a naročito u dijelu u kojem se oni odnose na Usluge internetske trgovine,
– potpunost, točnost, istinitost i ažurnost svojih osobnih podataka,
– da daje LUMINARE j.d.o.o. izričitu suglasnost da može, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama te unapređenja usluga i da LUMINARE j.d.o.o. navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge te zaštite interesa Korisnika LUMINARE j.d.o.o. i sprječavanja eventualnih zlouporaba.

7. NAČIN ODABIRA I NARUČIVANJA PROIZVODA

7.1 Korisnik pristaje da se kupnja putem Usluge internetske trgovine vrši na način da Korisnik kupuje proizvode dostupne putem Usluge internetske trgovine na način da ih bira na temelju slike i osnovnog opisa proizvoda. Slike proizvoda su samo ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji se stvarno isporuče. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i sl., LUMINARE j.d.o.o. ne jamči potpunu sukladnost boja proizvoda s bojama kako ih Korisnik vidi na zaslonu svog monitora.

7.2. Narudžba proizvoda se vrši elektronskim putem. Klikom na ikonu ‘DODAJ U KOŠARICU’ odabrani proizvod sprema se u virtualnu potrošačku košaricu, gdje kupac može povećati ili smanjiti broj istog već naručenog proizvoda, brisati ili mijenjati proizvode. Za nastavak procedure potrebno je kliknuti ‘KUPI’ gdje se nalaze svi odabrani artikli. Za odustajanje od kupovine potrebno je kliknuti ‘ODUSTANI OD KUPNJE’. Roba se smatra naručenom u trenutku kada Korisnik prođe cijeli proces narudžbe. Na e-mail adresu koju je Korisnik unio prilikom registracije/kupnje, dobit će potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane LUMINARE-a .

7.3. Ugovor o kupoprodaji stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada Korisnik prihvati ponudu, odabirom plaćanja, dovršenjem narudžbe te kada izvrši plaćanje naručenog/ naručenih proizvoda.

7.4. Ukoliko LUMINARE nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem e-mail-a te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima opciju otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod.

8. CIJENE PROIZVODA PUTEM USLUGE INTERNETSKE TRGOVINE

8.1. Cijene proizvoda izražene su u eurima (“EUR”) i uključuju porez na dodanu vrijednost, sukladno zakonima koji se primjenjuju na području Republike Hrvatske, odn. sjedišta LUMINARE j.d.o.o.-a.

8.2. Na kupovinu putem Internetske trgovine, LUMINARE može odrediti određene popuste koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje ili radi određenih akcijskih prodaja, odnosno određene vrste, grupe ili kategorije proizvoda. Popusti će biti jasno naznačeni uz proizvod ili grupu proizvoda na koji se popust odnosi.

8.3. PROMO KODOVI:

Promotivni kod je tekst koji kao prijavljeni korisnik upisujete u prvom koraku svoje internetske kupovine. Nakon klika na tipku Unesi promotivni kod ispod nje se otvori prozorčić u koji možete upisati trenutačno vrijedeći promotivni kod, zatim slijedi klik na tipku Primijeni. Popust ili pogodnost odmah će se zatim uzeti u obzir

8.3. Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine.

8.4. Potvrdom kupovine Korisnici završavaju postupak kupovine putem webshop usluge.

8.5. Cijena dostave proizvoda nije uključena u iskazanu cijenu proizvoda na Internetskim stranicama.

9. NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA PUTEM WEBSHOP USLUGE

9.1. Korisnici mogu plaćati proizvode na slijedeće načine, prilikom čega se izbor vrši na internetskim stranicama:

Jednokratno plaćanje:

1. Gotovina (pouzećem)
Narudžba se plaća prilikom isporuke paketa. Plaćanje se vrši isključivo gotovinom.
2. Opća uplatnica (virman)
Pri završetku narudžbe na adresu e-pošte će vam stići predračun sa svim podacima za uplatu. Po zaprimljenoj uplati, obrada Vaše narudžbe će biti započeta i izvršena.
bankovni računi IBAN:
HR7424020061101179071 otvoren u ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka, SWIFT: ESBCHR22

11.3. Termin dostave

Naručenu robu dostavljamo u roku 10 radnih dana od zaprimanja narudžbe (osim artikala kod kojih je vrijeme dostave drugačije navedeno).

Prijevoznička služba određuje termin dostave prema uvjetima koji vrijede za njihovu dostavnu službu , LUMINARE j.d.o.o. nema utjecaj na termin dostave na adresu kupca i ne može dogovoriti točan sat dostave posebno za pojedinog kupca.

11.4. Troškovi dostave

Dostava na kućnu adresu
Dostava se ne naplaćuje za narudžbe koje prelaze 50,00 € (376,73 kn) .

Za sve narudžbe manje od 50,00 € (376,73 kn) trošak dostave se naplaćuje u iznosu od 5,00 € (37,67 kn) s PDV-om. Cijena dostave nije uračunata u cijenu proizvoda i posebno se naplaćuje.

Pakete dostavljamo dostavnom službom GLS od ponedjeljka do petka.
Ukoliko niste kod kuće u vremenu kad dođe dostavljač, dostavljač će Vas kontaktirati telefonski i dogovoriti ćete se oko termina dostave.

Pošiljku šaljemo ponovo samo ukoliko podmirite sve nastale troškove u toj situaciji: slanje, povrat i ponovno slanje pošiljke i unaprijed uplatite iznos na naš žiro račun.

11.5. Nakon što LUMINARE j.d.o.o. potvrdi narudžbu, a najkasnije u roku od 48 sati (ukoliko narudžba pada u neradne dane), počinje teći rok za dostavu proizvoda, te će Korisniku kupljeni proizvodi biti isporučeni u sljedećim rokovima:

– do 10 radnih dana za ostalo područje Republike Hrvatske,
– od 5 do 15 radnih dana za područje otoka Republike Hrvatske,

11.6. U slučaju predviđenog kašnjenja isporuke zbog više sile i/ili bez krivnje LUMINARE j.d.o.o.-a te ukoliko iz bilo kojeg razloga Korisnik (kupac) nije dostupan na kontakte koje je naveo prilikom registracije/kupnje kako bi ga se o istome obavijestilo, LUMINARE j.d.o.o. ne odgovara za kašnjenje isporuke.

11.7. Korisniku će proizvodi biti isporučeni na adresu dostave koja je navedena prilikom registracije/kupnje, a ukoliko Korisnik (kupac) nije osobno dostupan ili ne prima dostavu na adresu koju je naveo kao adresu dostave bit će mu ostavljena poruka s brojem kojeg će moći kontaktirati ili se dostava može preuzeti od strane druge osobe (punoljetni član domaćinstva, ovlaštena osoba od strane Korisnika uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta. Korisniku će uz proizvod biti dostavljena i potvrda o sklopljenom Ugovoru.

11.8. Ukoliko dostava proizvoda ne bude bila moguća zbog netočnih osobnih podataka Korisnika koje je isti unio prilikom registracije, odnosno kupnje kao neregistrirani korisnik (guest user) LUMINARE j.d.o.o. nije dužan snositi troškove ponovne dostave.

11.9. Korisnik je obvezan prilikom preuzimanja pošiljku pregledati, vidljiva oštećenja prijaviti izravno dostavljaču te odbiti primiti oštećenu pošiljku. Potpisom dostavnice i primitkom računa Korisnik potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled i da nema primjedbi na oštećenja na transportnim pakiranjima.

11.10. Ukoliko Korisnik odbije primiti pošiljku zbog utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnim pakiranjima, dužan je ispuniti odgovarajući obrazac dostavne-kurirske službe u vezi oštećenih pošiljaka te putem e-mail-a odmah, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana obavijestiti LUMINARE j.d.o.o. da li želi ponovljenu isporuku ili povrat novca. Po primitku reklamirane pošiljke i odgovarajućeg obrasca LUMINARE j.d.o.o. se obvezuje na zahtjev Korisnika u rokovima propisanim za dostavu izvršiti ponovljenu dostavu ukoliko se radi o proizvodu koji se nalazi na zalihama kod LUMINARE j.d.o.o. ili na zahtjev Korisnika izvršiti povrat novca.

11.11. Ukoliko Korisnik ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga odnosno odbije ispuniti odgovarajuće obrasce, LUMINARE j.d.o.o. zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.

12. POVRAT KUPLJENIH PROIZVODA PUTEM USLUGE INTERNETSKE TRGOVINE

12.1. Korisnik ima pravo u roku od četrnaest (14) radnih dana od dana dostave proizvoda na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda ukoliko prilikom preuzimanja robe uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni. LUMINARE j.d.o.o. će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, Korisniku vratiti sredstva na račun koji je Korisnik naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku trideset (30) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju.

12.2. Korisnik najavljuje povrat kupljenih proizvoda putem obrasca za reklamaciju nakon pristupa Usluzi internetske trgovine, koristeći korisničko ime i lozinku, unosom osobnih podataka i ostalih podataka vezanih uz kupnju.

12.3. Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu o kojoj je Korisnik obaviješten na obrascu za reklamaciju. Troškove povrata proizvoda snosi LUMINARE j.d.o.o.

12.4. Korisnik je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena) osim u slučaju kada su proizvodi pakirani na način da ih je nemoguće isprobati/pregledati bez oštećenja ambalaže (npr. blister pakiranje).

12.5. Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja i/ili uporabe, tada LUMINARE j.d.o.o. nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen Korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

12.6. Ukoliko je zahtjev za povratom novca ili zamjenom opravdan LUMINARE j.d.o.o. će postupiti kako je navedeno u točci 12.3 s time da će trošak ponovnog slanja proizvoda snositi LUMINARE j.d.o.o..

12.7. Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti putem obrasca za reklamaciju u roku od osam (8)radnih dana. U tom slučaju, Korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak LUMINARE j.d.o.o.-a, koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu Korisnika) u roku od petnaest (15) radnih dana od zaprimljenog krivo isporučenog proizvoda.

12.8. Ukoliko Korisnik nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od osam (8) radnih dana od dana očekivanog dolaska naručenog proizvoda putem obrasca za reklamaciju ili putem kontakata objavljenih na Internetskoj stranici. LUMINARE j.d.o.o. je u tom roku dužan utvrditi što se dogodilo sa reklamiranom pošiljkom te Korisnika obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.

13. JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

13.1. Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora u slučajevima iz čl. 79 Zakona o zaštiti potrošača.

13.2. Da bi Korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti LUMINARE j.d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na LUMINARE j.d.o.o. ,Podgoračka 16, 31000 Osijek ) ili elektroničkom poštom na adresu: webshop@luminare.hr, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

13.3. Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na linku (obrazac preuzmite ovdje) Korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju LUMINARE j.d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

13.4. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je Korisniku ili trećoj osobi koju je Korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed.

13.5. Ako Korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada LUMINARE j.d.o.o. zaprimi Korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je Korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Korisnik izvršio uplatu. U slučaju da Korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca LUMINARE j.d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

13.6. Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu LUMINARE j.d.o.o., Podgoračka 16, 31000 Osijek bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je LUMINARE-u uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe Korisnik mora snositi sam.

13.7. Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

14. IZJAVA O KONVERZIJI

14.1. Prilikom naplate kreditnom karticom Korisnika isti se iznos pretvara u lokalnu valutu Korisnika prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj Internetskoj stranici.

15. OSTALI UVJETI USLUGE INTERNETSKE TRGOVINE

15.1. LUMINARE j.d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati Korisniku i trećima:

– uslijed neovlaštenog korištenja korisničkog imena i lozinke ili je povezana sa takvim korištenjem,
– u vezi s upotrebom ili zlouporabom korištenja Usluge internetske trgovine, ako predmetna šteta nije nastala krivnjom LUMINARE j.d.o.o.-a.
– uslijed prekida internetske veze prilikom korištenja Usluge internetske trgovine.

15.2. Na korištenje Usluge internetske trgovine primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na pružanje i korištenje Usluge internetske trgovine.

16. IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

16.1. LUMINARE j.d.o.o. zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja Internetskih stranica te posebno Usluge internetske trgovine, provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na Internetskim stranicama.

16.2. Za korištenje usluge Internetske trgovine važeći su Opći uvjeti na snazi u trenutku primitka kupovine za naručeni proizvod.

16.3. Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Osijeku.

16.4. Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se umnažati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

LUMINARE j.d.o.o.,
Podgoračka 16

0997450162

Email: webshop@luminare.hr